Retssikkerhed - SKATs adgang til private hjem og virksomheder

Skatterådgivere, revisorer og advokater er åbenbart nogle suspekte typer. Så Folketinget har vedtaget Lov nr. 1665 af 20/12/2016, der giver SKAT adgang til virksomhedens lokaler.

Det anføres nu i Skatteforvaltningslovens § 58 a stk. 4:

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til den sagkyndiges lokaler for at gennemgå regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, som kan have betydning for told- og skatteforvaltningens kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Samtidigt har skatteministeren sendt en række lovforslag i høring som led i den kommende Retssikkerhedspakke III. Her genindføres muligheden for indtrængen på privat grund hvis der drives virksomhed fra adressen:

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til den erhvervsdrivende virksomheds lokaler samt arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt, for at gennemgå regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for kontrollen af den pågældendes skatteansættelser.

I det omfang der drives erhvervsmæssig virksomhed fra en ejendom, der også anvendes som bolig, kan der gennemføres kontrol efter stk. 1 på ejendommen.

Det står i skærende kontrast til en tidligere vedtagelse - som led i Retssikkerhedspakke I - hvor SKATs adgang til privat grund blev fjernet. Er der konkret mistanke om strafbare forhold, vil Skat efter omstændighederne kunne anmode politiet om at foretage en ransagning på en privat grund efter indhentelse af en dommerkendelse.

Men det gælder altså ikke virksomheder, der anmoder om omkostningsgodtgørelse for bistand i skattesager. Her har SKAT fri adgang. Og måske virksomheder generelt fremover, hvis Retssikkerhedspakke III bliver vedtaget som foreslået.

Man skal fremover være opmærksom på hvordan virksomheden er registreret. Adgangen kan formentlig kun ske hvis privatadressen er medtaget som p-adresse under virksomhedens registrering på virk.dk.